מינוי "תומך בקבלת החלטות" במקום אפוטרופוס

  **** For the English version Press Here  ****

"תומך בקבלת החלטות" הוא תפקיד חדש, חילופי למינוי אפוטרופוס, בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), תשנ"ו-2016 (ס"ח 2550 מיום 11/04/16, בעמ' 798) (להלן – תיקון 18). תיקון 18 נכנס לתוקפו בחודש אוקטובר 2016, אך לחלק מהוראותיו מועד כניסה לתוקף נדחה, כאמור בסעיף 53 של תיקון 18.

ע"פ דברי ההסבר בהצעת החוק, תיקון 18 אמור לבטא שינוי תפיסה בכל הנוגע למינוי אפוטרופוס, תוך יישום שני עקרונות מרכזיים:
"(1) 'עקרון הצורך' – אין למנות אפוטרופוס לאדם אלא אם כן יש צורך אמיתי בכך לשמירת טובתו וזכויותיו;
(2) 'עקרון האמצעי הפחות מגביל' – אין לנקוט אמצעי המגביל את זכויותיו של אדם ואת חירותו כאשר ניתן להגיע למטרה שלשמה ננקט האמצעי, בדרך פחות מגבילה."

התיקון נועד להביא לכך, שככל שניתן ימומש רצונו של האדם ותכובד האוטונומיה שלו, תוך מתן אפשרויות נוספות לאפשרות שהייתה קודם לתיקון, ועודנה קיימת בחוק גם לאחר התיקון, של מינוי אפוטרופוס – תיקון 18 לא שולל מינוי אפוטרופוס לבגיר. התיקון מוסיף בסעיף 3 שלו, את סעיף 33א לחוק ובו הנחיות לשיקול הדעת של בית המשפט בעשותו כן.

בין היתר נקבע שם בסעיף 33א(א)(1) כי "בלא מינוי עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם".

עוד נקבע בסעיף 33א(א)(3) כי "לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו, לאחר שבחן את החלופות בנסיבות העניין, לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 67ב".

יש לשים לכך, שע"פ סעיף 53 לתיקון 18 הסיפא " לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 67ב", תיכנס לתוקף רק ביום 11/04/2018, וכך גם סעיף 67ב המגדיר את תפקידיו וסמכויותיו של "תומך בקבלת החלטות". יש לציין ש"תומך בקבלת החלטות" לא מופיע בהצעת החוק, ותפקיד זה הוסף לאחר בשלבי החקיקה לאחר מכן.

לפי סעיף 67ב לחוק, שכאמור טרם נכנס לתוקפו בעת כתיבת מאמר זה, תפקידיו של תומך בקבלת החלטות הן סיוע בקבלת מידע מכל גוף, סיוע בהבנת המידע והחלופות השונות, סיוע במימוש ההחלטות לרבות בביטוי ההחלטות כלפי צדדים שלישיים. עולה מכך בבירור שהתפקיד הזה עשוי להתאים למקרים בהם לאדם, שלו מבקשים מינוי של אפוטרופוס, יש יכולת הבנה וקבלת החלטות בצורה עצמאית, ורק קושי באיסוף המידע ובמימוש החלופה שנבחרה ע"פ רצונו של אותו אדם

בפסק דין שניתן לאחרונה ולמיטב ידיעת כותב מאמר זה הוא הראשון בישראל בו יש התייחסות לסוגיית מינוי תומך בקבלת החלטות, דחה בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע (כב' השופט בן שלו), טענה של המדינה כי יש לבטל מינוי אפוטרופוס (מינוי של קבע שנעשה ע"י ביהמ"ש לפני מספר שנים), וכן דחה טענה נוספת שעלתה בדיון, לפיה יש למנות תומך בקבלת החלטות במקום אפוטרופוס.

בית המשפט ציין בפסק דינו, כי בנסיבות המקרה שלפניו, ולאחר ששמע את כל הצדדים, הוא לא שוכנע כי יש מקום למינוי תפקיד ביניים כגון תומך בקבלת החלטות (הואיל וההליך הוא חסוי מטבעו לא ניתן לפרסם פרטים נוספים).

כאמור גם אחרי תיקון 18, החוק עדיין אינו מחייב את בית המשפט לשקול מינוי של תומך בקבלת החלטות, והחובה החוקית לבחון מינוי כזה בטרם מינוי אפוטרופוס, תחול רק מיום 11/04/2018 (הערה – המאמר אינו מתיימר לסקור את כל ההיבטים של תיקון 18, שהוא תיקון נרחב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות).

###

הערה חשובה – מאמר זה נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא לצורך מתן ייעוץ משפטי או אחר. שימוש וגישה למאמר זה אינו יוצר יחסי עורך דין-לקוח בין המחבר לבין המשתמש או הגולש. הדעות שהובעו בו או באמצעות מאמר זה הן דעותיו הפרטיות של המחבר. לקבלת ייעוץ במקרים ספציפיים ניתן לפנות ישירות למחבר במייל או בדף יצירת קשר. הגלישה והשימוש באתר זה ובתכניו כפופים לתנאי השימוש של אתר דין מקומי. ניתן לפנות באמצעות דף יצירת קשר או במייל לשם קבלת יעוץ ספציפי.

:English version

Appointment of a "Decision-Making Supporter" instead of a Guardian

A "Decision-Making Supporter" is a new role, alternative to a guardian, as set by the Legal Capacity and Guardianship (Amendment No. 18) Law – 2016 (Book of Laws 2550  dated 04/11/16, p 798, Hebrew) (hereinafter – Amendment 18). Amendment 18 came into effect in October 2016, but some of its provisions have a postponed date of entry into effect, as stated in Article 53 of this amendment.

According to the explanatory notes in the Bill, Amendment 18 is intended to reflect a change in perception regarding the appointment of a guardian, while implementing two key principles:
(1) The principle of necessity – an appointment of a guardian shall not be made unless there is a real need to insure the person's wellbeing and his/her rights;
(2) The principle of least restrictive means – measures that may limit the rights and freedom of a person shall not be used if it is possible to reach the same purpose with less restrictive measures.

The amendment is intended to insure the person's autonomy and that he/she can exercise his/her free will, to the extent possible, while providing alternative measures to the appointment of a guardian. The latter was the only option prior to the amendment and it is still a valid one after the amendment, in proper cases. Amendment 18 does NOT rule out or cancel the option of appointing a guardian to an adult person. Instead it provided guidelines and a list of considerations that the court must take into account prior to appointing a guardian (the new section 33A is added to the law in article 3 of Amendment 18).

Among other considerations, the new section 33A requires the court to consider whether  the person's rights, interests or needs may be heart without the appointment (subsection (a)(1)) and to determine whether it is impossible to achieve the purpose for which the appointment is required and to protect the interests of the person, in a manner that shall be less restrictive (in terms of the person's rights, freedom and independence), after examining the alternatives under the circumstances, including the possibility of appointing a decision-making supporter under the terms of the new section 67B.

However, section 53 of Amendment 18 states that the consideration of the possibility of appointing a decision-making supporter under the terms of section 67B and section 67B itself, will only take effect on April 11, 2018 (section 67B defines the functions and powers of the "decision-making supporter". The option of appointing a decision-making supporter instead of a guardian had not been part of the original Bill and has been added in later stages of legislation.

According to section 67B of the law, which as mentioned above has not entered into force yet, the role of a decision-making supporter is to assist the person in receiving information from any authority and body, in understanding the various alternatives and in implementing the decisions made by the person based on this information.

This clearly indicates that this role may be appropriate where a person, to whom an appointment of a guardian was initially requested, has the cognitive capabilities and abilities to understand the options and to make a decision independently, and the only problem is the ability to gather and obtain the required information and/or implement the person's own decision.  

In a judgment given recently, and to the best knowledge of the author of this article, the first to refer in Israel to the role of decision-making supporter, the Family Court in Be'er Sheva (Honorable Justice Ben Shalev), rejected the state's claim that an existing appointment of a guardian should be canceled (a permanent appointment made by the court a few years ago), and also rejected another claim raised in the proceedings that a decision-making supporter should be appointed instead of the guardian.

After hearing all the involved sides, the Court noted in its judgment that under the circumstances of the case before it, an appointment of a decision-making supporter or any such alternative role was not appropriate (since the case is confidential no further details can be shared).

As mentioned, even after Amendment 18, the law still does not require the Court to consider the appointment of a decision-making supporter, and the legal requirement to do so prior to appointing a guardian, will be applicable only from April 11, 2018 (note the the article does not purport to review all aspects of Amendment 18, which is a wide amendment of the Legal Capacity and Guardianship Law).

###

Important note & disclaimer – this article is for informational purposes only and not for the purpose of providing legal advice. Use of and access to this article do not create an attorney-client relationship between the author and the user or browser. The opinions expressed at or through this article are the opinions of the author. For advice on particular cases you are more than welcome to contact the author.

אודות AAvidan

A. Avidan Law Office (Asaf Avidan, Engineer and Advocate)
גלריה | פוסט זה פורסם בקטגוריה אפוטרופסות, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.