הכנה לביקורת עומק בעמותה ובחל"צ (חברה למען הציבור)

רשם העמותות/רשם ההקדשות מבצע ביקורות עומק בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, בהתאם למדיניות שהוא קבע. בחודש פברואר 2014 נכנס לתוקפו תיקון 25 לחוק החברות שכולל גם תיקון עקיף לחוק העמותות (בסעיף 11 של החוק המתקן), בהם  עוגנו כללים לשם הסתייעות בבודק חיצוני, את סמכויותיו וחובותיו של הבודק החיצוני, תנאי הכשירות שלו ועוד. במאמר זה נבהיר מהי ביקורת עומק וכיצד יש להיערך אליה.

ביקורת עומק – רקע כללי

ככלל ביקורת עומק נערכת בעמותות בעלות מחזור כספי העולה על 1 מיליון ₪ אך רשם העמותות עשוי להחליט גם על עריכת ביקורת עומק בעמותות עם מחזור כספי נמוך יותר. הרשם גם עורך ביקורות מסוגים שונים בעמותות שונות, ללא קשר למחזור הכספי שלהן, הנערכות כחלק מהטיפול השוטף בעמותות וגם  בעקבות מידע המעלה חשש להתנהלות בלתי תקינה. החשב הכללי במשרד האוצר עורך אף הוא ביקורות עומק בעמותות וחל"צים כדי לוודא שכספי התמיכות מהמדינה אכן שימשו לייעודם. ע"פ רשם העמותות יש תיאום בין הגופים כך שבמהלך 3 שנים עוקבות תבוצע לכל היותר ביקורת עומק אחת בעמותה, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות עריכת ביקורת נוספת. דהיינו, בנסיבות רגילות, לא יתחיל הרשם בביקורת עומק בעמותה אם הסתיימה בה ביקורת עומק מטעם החשב הכללי במהלך שלש השנים האחרונות.

ביקורות עומק מבוצעות על-ידי משרדי רואי-חשבון חיצוניים, אשר זכו במכרז לעריכת ביקורות עומק מטעם הרשם. זאת, בליווי הגורם המטפל בחטיבה ביחידת רשם העמותות

ביקורת עומק – הנושאים הנבדקים

עיקרי הנושאים הנבדקים במסגרת ביקורות עומק הנערכות מטעם רשם העמותות ורשם ההקדשות בעמותות ובחברות לתועלת הציבור, הם אלה (או חלקם):

 1. התנהלות העמותה/החל"צ בהתאם לחוק העמותות/ חוק החברות, בין היתר לאור ההנחיות שפורסמו על ידי הרשם.
 2. התנהלות העמותה/החל"צ בהתאם למטרותיה ולתקנונה.
 3. בדיקת קיומם של מסמכים על פי חוק.
 4. בדיקה של תלונות/נושאים מהותיים בטיפול של הרשם בנוגע לעמותה לרבות אינדיקציות להתנהלות בלתי תקינה, ככל שקיימים.
 5. סקירת ביקורות עומק קודמות שנערכו בעמותה/בחל"צ, תוצאותיהן וככל שנמצאו ליקויים, בחינת תיקונם על ידי העמותה.
 6. ניתוח דוחות כספיים ובחינת מידת החוסן הפיננסי של העמותה/החל"צ.
 7. קיום מטרות העמותה/החל"צ.
 8. תפקוד מוסדות העמותה/החל"צ ומידת מעורבותם בפעילותה, בחינת מבנה ארגוני, הפרדת תפקידים נאותה וקיום מנגנוני פיקוח ובקרה נאותים.
 9. אופן ניהול משק הכספים של העמותה/החל"צ ובחינת מנגנונים סבירים להתנהלות הכספית, ושימוש בכספי העמותה לצורך קידום מטרותיה.
 10. בחינת הוצאות העמותה לרבות הוצאות הנהלה וכלליות ותשלומים לספקים ולנותני שירותים.
 11. כח אדם ושכר.
 12. בדיקת ניגודי עניינים וחשש לחלוקת רווחים אסורה, בחינת תשלומים/טובות הנאה לנושאי משרה, לחברי העמותה/לבעלי מניות בחל"צ ולקרובי משפחה.
 13. צדדים קשורים ועסקאות עם צדדים/תאגידים קשורים.
 14. בחינת הדוחות הכספיים ועמידתם בכללי החשבונאות המקובלים.
 15. בחינת הכנסות מתרומות ומיון בנכסים נטו, לרבות קרנות צמיתות, וכן בחינת תמיכות והקצבות.
 16. בחינת רכוש קבוע ומלאי.
 17. בחינת הלוואות שניטלו והשקעות.
 18. בחינת העברת פעילות, העברת כספים והעברת נכסים אחרים, לרבות חלוקת מלגות ומתן הלוואות והעמדת ערבויות.
 19. בחינת קיומה של פעילות עסקית והיקפה.
 20. עמידת העמותה בחוקים והוראות רגולטוריות הרלוונטיים לפעילות העמותה.
  התייחסותם של רגולטורים רלוונטיים נוספים להתנהלות העמותה, לרבות הצורך בתיאום רגולציה, ולהעברת מידע רלוונטי.

מהלך הבדיקה

סמוך לאחר מינוי משרד רואה חשבון לביצוע ביקורת עומק תתבקש העמותה/החל"צ להמציא למשרד רואה החשבון מסמכים. טיוטת דוח הביקורת תועבר לתגובתה ולאחר קבלת תגובתה יגובש דוח ביקורת סופי, אשר עותק ממנו יישלח לעמותה/לחל"צ ויהיה גם גלוי בתיק שלה. למעט הדוח הסופי הליך הביקורת עצמו, המסמכים והתכתובות במהלך הביקורת אמורים להיות חסויים והם אינם מתפרסמים.

ממצאי הדוח ומסקנותיו משמשות את הרשם לצורך קבלת החלטה בדבר נקיטה בסמכויות שיש לו על-פי הדין, כלפי העמותה/החל"צ. יש לציין שלפי סעיף 50 לחוק העמותות לרשם סמכות להגיש בקשה לבימ"ש לפירוק עמותה בעילות המנויות בסעיף 49 לחוק, וביניהן אם היא פועלת בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה. הרשם גם רשאי למחוק עמותה שנתקיימו בה אחד מסעיפי סעיף 59 לחוק ויש לו סמכויות נוספות.

רשימת הבודקים

רשם העמותות פרסם רשימה של 10 בודקים נכון למועד כתיבת מאמר זה (קישור לרשימה למטה)

מעבר מוצלח של הביקורת

שורת הנושאים הנבדקים שצויינו למעלה נותנים תמונה כללית של האופן שבו על עמותה להתנהל. יחד עם זאת כל סעיף כזה מגלם בתוכו פרטים ודרך התנהלות שיש לסגל כבר מתחילת הדרך או לעבור אליה אם הדברים אינם מתנהלים כך. בעניין זה רצוי כמובן לקבל יעוץ מרו"ח ועו"ד שעוסקים בתחום, להכין את הנהלים הנדרשים לעמותה וליישמם, להקפיד על מילוי כללי ניהול תקין, לתעד ולשמור את התיעוד, לקבל החלטות במוסדות העמותה לגבי הפעילות שלה ולתעד אותן, להקפיד על פעילות במסגרת מטרות העמותה ועל הגשת דיווחים והודעות לרשם כנדרש ועוד. לעמותות קיימות ופעילות רצוי להקדיש זמן לבחינת כל הסוגיות האלה ולהסדרת כל מה שיתברר שדורש הסבר.

חומר נוסף:

חוק החברות (תיקון מס' 25), התשע"ד-2014 – התיקון לחוק העמותות בסעיף 11.

 הצעת חוק החברות (תיקון מס' 18)(קרן לתועלת הציבור והוראות לעניין חברה לתועלת הציבור), התשע"ב-2012

רשימת הבודקים באתר רשם העמותות

 כללי ניהול תקין של עמותות (2013)

###

הערה חשובה:
המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי והשימוש באמור בו כפוף לתנאי השימוש באתר "דין מקומי"

עו"ד אסף אבידן – עמותה – חברה לתועלת הציבור – רשם העמותות – רשם ההקדשות

(כותב המאמר משמש יועץ משפטי של מספר עמותות)

אודות AAvidan

A. Avidan Law Office (Asaf Avidan, Engineer and Advocate)
פוסט זה פורסם בקטגוריה עמותות, תאגידים, עם התגים , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.