קול קורא לחברות ישראליות – תמיכה להקמת נציגות שיווקית בהודו / סין

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה פרסם קול קורא לחברות ישראליות המעוניינות להקים נציגות שיווקית בהודו או סין  (כולל אזור הסחר של הונג-קונג ובלבד שהשוק העיקרי לפעילות הוא בסין) ומעמיד לשם כך תקציב כולל של 14.5 מיליון ש"ח.

מועד אחרון להגשת הבקשה: 10/08/2014

ע"פ הפרסום (ראו למטה פרטים לגבי שיעור התמיכה, הפעולות הנתמכות ותנאים – לחצו על התמונה להגדלה) יידונו 20 הבקשות הראשונות המלאות שיוגשו לפי סדר הגשתן ובקשות נוספות יידונו כפוף לכך שישאר תקציב. על כן יש להזדרז ולהגיש בקשה מלאה מבעוד מועד ולא להמתין עד למועד האחרון.

הפונה צריכה להיות חברה, שמתקיימים בה כל התנאים הבאים במצטבר:

 1. מחזור המכירות בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה ( "המכירות") עמד על סכום שבין חמישה עשר מיליוני ש"ח למאתיים מיליוני ש"ח (15,000,000-200,000,000, זאת על פי הנתונים בדו"חות הכספיים של מגישת הבקשה.
  • חברה – תאגיד אשר התאגד בישראל ומרכז פעילותו בישראל, המבקש לקבל סיוע בהתאם להוראה זו בגין יצוא מוצרים המיוצרים על ידו ו/או שירותים המסופקים על ידו לשוק היעד (הודו או סין)
  • דוחות כספיים – דוחות כספיים מבוקרים ומאושרים של החברה לשנה הקלנדרית הקודמת להגשת הבקשה. אם אין לחברה דוחות שכאלו, יש לצרף דוח כספי מבוקר ומאושר אחרון שיש בידי החברה וכן דו"ח סקור.
   • אם החברה הינה חלק ממאגד של חברות או בעלת חברת בת, אחת או יותר, או בעלת חברת אם, תגיש החברה את הדוחות המאוחדים שלה. "חברת בת" – חברה אשר החברה הישראלית מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה, או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
   • אם החברה סבורה כי הדוחות המאוחדים לא מעידים על מחזור המכירות של החברה הפונה, תגיש החברה את הדוחות המאוחדים והסבר מדוע לדעתה יש לבחון את עמידתה בתנאי הסף עפ"י דו"ח אחר.
 2. היצוא השנתי הוא לפחות עשרה אחוזים (10%) מסך המכירות.
 3. היצוא השנתי למדינות היעד בשנה הקלנדרית שקדמה לשנת הגשת הבקשה אינו עולה על עשרים מיליוני ש"ח (20,000,000 ₪) לשנה.
 4. אינה מעסיקה, ולא העסיקה ב-6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, עובדים במדינת שוק היעד אשר סך היקף משרותיהם גדול מחמש משרות מלאות.
 5. החברה ממלאת אחרי תנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה שמספרה 0.4 בנושא "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" וצירפה לבקשתה הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם להוראה זו.
 6. החברה אינה בעלת חשבון מוגבל ואינה נמצאת בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכיוצ"ב ואין לה חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה ולרשויות המס.
 7.  החברה אינה מקבלת תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות.
 8. הפעילות שלאורה הוגשה הבקשה הינה "פעילות חדשה" כהגדרתה בהוראה זו.בקשות של חברות דואליות יבחנו רק אם נתקבל אישור ממשרד הביטחון כי איננו מתנגד לתמיכת משרד הכלכלה ביצוא המוצרים ו/או השירותים על ידן.
  • "פעילות חדשה" – פעילות שהחברה מבצעת בשוק היעד שלא הייתה קיימת טרם הגשת הבקשה הכוללת בין היתר: החדרה של מוצר/ טכנולוגיה/ שירות חדש לשוק היעד או מהלך שיווקי חדש שמטרתו להגדיל את היצוא לשוק היעד.
  • "חברה דואלית" – חברה שמוצריה ו/או שירותיה משמשים הן את התעשייה האזרחית והן את התעשייה הביטחונית.

אמות המידה לפיהן תדורגנה הבקשות שיעברו את תנאי הסף:

המוצר/ שירות – מידת ההתאמה של המוצר ו/או השירות לשוק היעד; היתרון היחסי של המוצר ו/או השירות למול המתחרים בשוק היעד; פוטנציאל הגידול בהיקף המכירות כתוצאה ממתן הסיוע . 35%
החברה – מידת מוכנות החברה והנהלתה להתחייב למהלך תלת שנתי בהיקפים הנדרשים לחדירה למדינת היעד ובכלל זה חוסנה הפיננסי של החברה. 40%
התרומה העשויה לצמוח למשק הישראלי – התרומה העשויה לצמוח למשק הישראלי מפעילות החברה במדינת היעד (במונחי גידול ביצוא, גידול במצבת כוח האדם וכדומה). 25%

.חברה שתקבל סיוע תהיה חייבת בתשלום תמלוגים עד להחזר מלוא המימון שהתקבל כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן  גובה התמלוגים יהיה בשיעור של 3% מגידול מכירותיה במדינות היעד, ביחס לשנת הבסיס (השנה הקלנדרית שבה אושרה הבקשה) בין אם ההכנסה נוצרה אצל החברה ובין אצל צד קשור.

תשלום התמלוגים יבוצע מדי שנה, יחל עבור היקף הייצוא של השנה הקלנדרית הראשונה שבה לא תהיה החברה זכאית להחזר הוצאות במסגרת התכנית ויתפרס לתקופה של עד חמש שנים או עד להחזר סכום הסיוע שניתן לחברה לרבות הצמדה, כאמור לעיל, לפי המוקדם.

רשימת המסמכים המלאה שעל הבקשה לכלול פורסמה בהוראות המנכ"ל. אם הפונה הינו חברה דואלית נדרשת גם הסכמתה להעברת הבקשה לעיון נציגי משרד הביטחון לקבלת עמדתו.

מהנדס אלקטרוניקה ו- עו"ד אסף אבידן, הוא בעל ניסיון רב בהגשת בקשות תמיכה כספית במסגרת קרנות דו-לאומיות ותוכניות של משרד הכלכלה והאיחוד האירופי, שהניבו תמיכות בסכומים גבוהים במסגרת תפקידיו  לשעבר כדירקטור פיתוח עסקי וסמנכ"ל שיווק בחברות הייטק. לפרטים נוספים ראו כאן. ליצירת קשר לחצו כאן.

2014-India-China

 

אודות AAvidan

A. Avidan Law Office (Asaf Avidan, Engineer and Advocate)
פוסט זה פורסם בקטגוריה עסקים, עם התגים , , , , , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.